Деяния Поместного Собора 1917-1918 гг — Деяние Первое

Деяния Поместного Собора 1917-1918 гг — Деяние Первое


К оглавлению

К разделу


ДѢЯНІЕ ПЕРВОЕ.
15 августа 1917 года.

 

Въ лѣто отъ Рождества Христова 1917-е, августа 15, въ день Честнаго Успенія Пресвятыя Богородицы въ Богоспасаемомъ градѣ Москвѣ, въ Большомъ Успенскомъ соборѣ совершено открытіе Священнаго Собора Православной Россійской Церкви по особому утвержденному Святѣйшимъ Сѵнодомъ чину (см. оный въ предисловіи сей книги).

Божественная литургія въ сей день совершается Высокопреосвященнымъ Владиміромъ, Митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимь, въ сослуженіи Платона, Митрополита Тифлисскаго, Экзарха Кавказскаго, и Веніамина, Митрополита Петроградскаго, отцовъ Членовъ Собора и соборнаго причта.

Во время причастнаго стиха Члены Собора — клирики и міряне поклоняются святымъ мощамъ святителей Петра, Ермогена, Іоны и Филиппа. По окончаніи литургіи служившіе въ соборѣ и всѣ прибывшіе съ крестными ходами іерархи въ полномъ облаченіи занимають мѣста на возвышеніи посрединѣ храма и по двумъ сторонамъ отъ этого возвышенія къ алтарю въ порядкѣ старшинства; за епископами занимаютъ мѣста прочіе Члены Собора, причемъ священнослужащіе и клирики въ облаченіяхъ.

Въ числѣ присутствующихъ находятся Министръ Предсѣдатель А.Ѳ. Керенскій, Министръ Внутреннихъ дѣлъ Н.Д. Авксентьевъ, Министръ Исповѣданій А.В. Карташевъ и Товарищъ Министра Исповѣданій С.А. Котляревскій.

Первенствующій членъ Святѣйшаго Сѵнода Владиміръ, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій, съ амвона оглашаетъ слѣдующую грамату Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода объ открытіи Россійскаго Церковнаго Собора:

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха.

Святѣ́йшій Прави́тельствующій Сѵно́дъ Правосла́вной Россі́йской Це́ркви, вознося́ благодаре́ніе Го́споду, благоволи́вшему осуществи́ть ны́нѣ завѣ́тныя ча́янія правосла́внаго ру́сскаго наро́да, объявля́етъ откры́тіе Всероссі́йскаго Церко́внаго Собо́ра. Вседержа́вный Влады́ка не́ба и земли́, Госпо́дь Іису́съ Христо́съ, Богъ нашъ, созда́вшій Це́рковь Свою́ святу́ю во спасе́ніе на́ше, да при́зритъ благосе́рдымъ о́комъ на Собо́ръ нашъ, да пошле́тъ намъ Ду́ха Своего́ Свята́го и осѣни́тъ насъ благода́тію Его, да просвѣти́тъ умъ нашъ, умудри́тъ совѣ́тъ нашъ, укрѣпи́тъ во́лю на́шу, возгрѣ́етъ любо́вь и ре́вность ко вся́кому дѣ́лу благо́му, пода́стъ едине́ніе Ду́ха въ сою́зѣ ми́ра и любви́ и напра́витъ всѣ дѣя́нія Собо́ра къ исполне́нію за́повѣди Его: ищи́те пре́жде Ца́рствія Бо́жія и пра́вды Его, и къ прославле́нію свята́го и́мени Его, да еди́нымъ се́рдцемъ и еди́ными усты́ непрело́жно исповѣ́дуемъ Еди́наго въ Тро́ицѣ сла́вимаго Бо́га во вѣ́ки. Въ Москвѣ́, 15 а́вгуста 1917 го́да.

Смиренный Платонъ, Митртолитъ Тифлисскій, Экзархъ Кавказскій.
Смиренный Сергій, Архіепископъ Владимірскій и Шуйскій.
Смиренный Агаѳангелъ, Архіепископъ Ярославскій и Ростовскій.
Смиренный Михаилъ, Епископъ Самарскій и Ставропольскій.
Смиренный Андрей, Епископъ Уфимскій и Мензелинскій.
Протопресвитеръ Николай Любимовъ.
Протоіерей Александръ Смирновъ.
Протоіерей Александръ Рождественскій.
Протоіерей Ѳеодоръ Филоненко.

По оглашеніи граматы Митрополитъ Владиміръ призываетъ Членовъ Собора произнести исповѣданіе вѣры. Всѣ Члены Собора воспѣваютъ Сѵмволъ вѣры.

Затѣмъ Члены Священнаго Собора, служившіе литургію, и епископы, прибывшіе въ Успенскій соборъ съ крестными шествіями изъ 33 соборныхъ, монастырскихъ и приходскихъ храмовъ, поклоняются святымъ мощамъ святителей Петра, Ермогена, Іоны и Филиппа. Изъ Успенскаго собора всѣ Члены Собора направляются въ Чудовъ монастырь на поклоненіе мощамъ святителя Алексія, и отсюда для совершенія молебствія на Красную площадь, въ преднесеніи хоругвей Кремлевскихъ соборовъ, монастырей и церквей и святынь Успенскаго собора: хрустальныхъ Корсунскихъ крестовъ, иконъ святителей Московскихъ Петра, Алексія, Іоны и Филиппа, большой иконы святителя Ермогена и чудотворныхъ иконъ Богоматери: Владимірской, Казанской и Иверской. Шествіе направляется въ такомъ порядкѣ:

 1. міряне,
 2. псаломщики и діаконы въ стихаряхъ,
 3. іереи, протоіереи, архимандриты и протопресвитеры въ облаченіяхъ, въ порядкѣ старшинства, и
 4. въ томъ же порядкѣ старшинства и въ облаченіяхъ Члены Собора — епископы, во главѣ съ Владиміромъ, Митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ.

Къ этому времени на Красную площадь прибываютъ крестные ходы отъ 255 соборовъ, монастырей и церквей г. Москвы и устанавливаются на площади въ особомъ порядкѣ.

На Лобное мѣсто на Красной площади внесены Корсунскіе кресты и запрестольная икона Богоматери и восходитъ епископы и необходимые для совершенія молебствія священнослужители, всѣ же Члены Собора размѣщаются съ западной стороны Лобнаго мѣста.

Совершается молебствіе по слѣдующему, одобренному Святѣйшимъ Сѵнодомъ, чину:

Благослове́но Ца́рство

Царю́ Небе́сный. Трисвято́е. Отче нашъ. Го́споди поми́луй, 12 ра́зъ. Пріиди́те поклони́мсятри́жды.

Псало́мъ 66: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны

Вели́кая ектенія́. По́слѣ: О пла́вающихъ

О е́же ми́лостивымъ о́комъ призрѣ́ти на Це́рковь Россі́йскую и святы́й Собо́ръ ея благослови́ти и труды́ его къ церко́вному устрое́нію и о́бщему на́шему спасе́нію благопло́дны показа́ти, Го́споду помо́лимся.

О Чле́нахъ Свяще́ннаго Собо́ра, отъ всея́ на́шея страны́ собра́вшихся и ожида́ющихъ благода́ти Свята́го Ду́ха и тре́бующихъ отъ Бо́га по́мощи и заступле́нія, Го́споду помо́лимся.

О изба́витисяи пр.

Яко подоба́етъ

Богъ Госпо́дь, во гла́съ 8-й.

Благослове́нъ еси́, Христе́ Бо́же нашъ, Иже прему́дры

Проки́менъ: Да восхва́лятъ лю́діе Го́спода, внегда́ собра́тися имъ вку́пѣ, да рабо́таютъ Го́сподеви (Псал. 101, ст. 19 и 23).

Сти́хъ: Богъ вселя́етъ единомы́сленныя въ до́мъ Сво́й (Псал. 67, ст. 7).

Апо́столъ: Къ Ефесе́емъ, зач. 224: Молю́ вы, бра́тіе, досто́йно ходи́ти зва́нія… (ст. 1-6, 11-13).

Ева́нгеліе: Матѳ. зач. 67, ст. 13-19: Во вре́мя о́но прише́дъ Іису́съ во страны́ Кесарі́и Фили́пповы… бу́детъ разрѣшено́ на небесѣ́хъ.

 Сугу́бая ектенія́.

Прибавля́ются проше́нія:

Утѣ́шителя Твоего́ Ду́ха на святы́я Твоя́ ученики́ и апо́столы ниспосла́вый, Того́, Благі́й, обнови́ въ сердца́хъ всѣ́хъ, на Собо́ръ се́й святы́й во и́мя Твое́ собра́вшихся, и да́ждь имъ прему́дрость и си́лу со дерзнове́ніемъ и́стину Твою́ исповѣ́дати и церко́вная преда́нія непрело́жны сохрани́ти, мо́лимся Тебѣ́, услы́ши и поми́луй.

Па́стырю до́брый, расточе́нныя о́вцы Твоя́ во еди́но ста́до собра́ти обѣща́вый, утоли́ церко́вныя собла́зны и раздѣле́нія и вся заблужда́ющыя отъ пути́ Твоего́ въ покая́ніе и позна́ніе и́стины приведи́ и во дво́ръ Тво́й возврати́ и вся ны во правосла́внѣй вѣ́рѣ и въ дѣ́ланіи за́повѣдей Твои́хъ утверди́, мо́лимся Тебѣ́, услы́ши и поми́луй.

Возгла́съ: Услы́ши ны, Бо́же

Моли́тва: Го́споди Іису́се Христе́ Бо́же на́шъ, неизрече́нныя ра́ди ми́лости Твоея́, Ду́ха Твоего́ Утѣ́шителя отъ Отца́ ниспосла́вый на святы́я Твоя́ ученики́ и апо́столы и тѣ́ми Це́рковь Твою́ по все́й вселе́ннѣй насади́вый и утверди́вый!

Предъ Тобо́ю припа́дающе, я́ко раби́ недосто́йніи, благодаре́ніе о Твои́хъ благодѣя́ніихъ, россі́йскимъ лю́демъ отъ Тебе́ бы́вшихъ, усе́рдно прино́симъ и безмѣ́рную бла́гость Твою́ къ на́мъ грѣ́шнымъ исповѣ́дуемъ; отъ лѣ́тъ бо дре́внихъ страну́ на́шу свѣ́томъ Твоея́ и́стины просвѣти́лъ еси́ и ро́дъ на́шъ во спаси́тельный дво́ръ святы́я Це́ркве Твоея́ призва́лъ еси.

И ны́нѣ призри́, всеблагі́й Влады́ко, на собра́вшихся вку́пѣ вѣ́рныхъ люде́й Твои́хъ, во е́же благоуго́дно соверши́ти имъ устрое́ніе Правосла́вныя Це́ркви Россі́йскія: да́ждь имъ Ду́ха прему́дрости и ра́зума, вложи́ въ сердца́ ихъ Ду́хъ стра́ха Бо́жія, Ду́хъ благоче́стія и ре́вности о сла́вѣ и́мене Твоего́ Свята́го, огради́ я отъ вся́кихъ искуше́ній, собла́зновъ и раздѣле́ній, да сою́зомъ любве́ къ Тебѣ́, своему́ Влады́цѣ, и дру́гъ ко дру́гу связу́еми, непреткнове́нно соверша́тъ дѣ́ло служе́нія своего́ въ созида́ніе Це́ркве Правосла́вныя я́ко еди́наго тѣ́ла Христо́ва.

Пріими́, Го́споди, сле́зная моле́нія на́ша и о спасе́ніи Держа́вы Россі́йскія отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей, обдержа́щихъ ю́, и не преда́ждь насъ въ ру́ки враго́въ на́шихъ лю́тыхъ, да не до конца́ поги́бнемъ, но да спасе́нніи Твое́ю всеблаго́ю десни́цею не преста́немъ въ Це́ркви Твое́й до конца́ вѣко́въ исповѣ́дати и прославля́ти всесвято́е и́мя въ Тро́ицѣ сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

По се́мъ многолѣ́тіе:

Спаси́, Христе́ Бо́же, и поми́луй рабо́въ Твои́хъ, отъ всея́ на́шея страны́ собра́вшихся вку́пѣ ко благоустрое́нію Це́ркве Твоея́. Да́руй имъ, Го́споди, здра́віе, благоде́нствіе, едине́ніе вѣ́ры и любви́ и сохрани́ ихъ на мно́гая лѣ́та.

За молебствіемъ поютъ всѣ Члены Собора, руководимые священнослужителями.

По окончаніи молебствія, крестный ходъ, сопровождаемый духовенствомъ Китайскаго сорока и всѣми Членами Собора, возвращается чрезъ Никольскія ворота въ Успенскій Соборъ.


 Приложеніе

ПОРЯДОКЪ
церковныхъ торжествъ въ городѣ Москвѣ 15 августа 1917 года по случаю открытія Всероссійскаго Помѣстнаго Собора.

 1. Церковныя торжества по случаю открытія Всероссійскаго Помѣстнаго Собора начались съ кануна 15-го августа устройствомъ въ 32 соборныхъ, монастырскихъ и приходскихъ храмахъ г. Москвы торжественныхъ всенощныхъ бдѣній архіерейскимъ служеніемъ. Начало звона ко всенощному бдѣнію въ 6 часовъ вечера.
 2. Въ самый день открытія Собора — 15 августа въ тѣхъ же 32-хъ храмахъ г. Москвы совершаются архіерейскимъ служеніемъ Божественныя литургіи. Звонъ къ литургіи въ этихъ храмахъ столицы, кромѣ Кремлевскихъ соборовъ, совершается въ 7 часовъ утра, самыя же литургіи начинаются въ 7½ час. утра.
 3. Къ храмамъ, гдѣ совершаются литургіи архіерейскимъ служеніемъ, къ 10 часовъ утра подходятъ крестные ходы изъ окружныхъ церквей согласно установленному расписанію.
 4. По окончаніи литургіи начинается шествіе крестнаго хода изъ даннаго пункта на Красную площадь по указанному въ расписаніи направленію.
 5. Изъ храмовъ, лежащихъ на пути и указанныхъ въ расписаніи, выступаютъ мѣстные крестные ходы и, по обычной встрѣчѣ, присоединяются къ общему крестному ходу.
 6. Для составленія крестнаго хода отъ каждаго храма взяты одна пара хоругвей и одна храмовая икона.
 7. Во все время крестнаго хода совершается торжественный колокольный звонъ въ тѣхъ церквахъ, мимо которыхъ слѣдуетъ крестный ходъ.
 8. Въ продолженіе всего шествія совершается непрерывно обще-народное пѣніе, которымъ руководятъ избранные для этой цѣли въ своей корпораціи псаломщики — въ количествѣ троихъ для каждаго крестнаго хода.
 9. Наблюденіе за порядкомъ шествія духовенства, который состоитъ въ томъ, что псаломщики, діаконы и священники идутъ попарно вслѣдъ за святыми иконами, возлагается на трехъ о.о. діаконовъ, избранннхъ для каждаго крестнаго хода корпораціей діаконовъ.
 10. Организація несенія хоругвей и святыхъ иконъ каждаго храма мірянами и наблюденіе за порядкомъ при крестномъ шествіи сихъ святынь возлагается на избранныхъ отъ каждаго прихода выборщиковъ членовъ Помѣстнаго Собора, а также и на членовъ приходскихъ совѣтовъ. Каждый крестный ходъ долженъ прибыть на Красную площадь не позднѣе 11½ часовъ утра.
 11. По пришествіи каждаго крестнаго хода на Красную площадь хоругви и иконы его устанавливаются на особо предназначенныхъ для того мѣстахъ, а духовенство во главѣ съ епископомъ направляется въ Кремль къ Успенскому собору.
 12. Наблюденіе за правильностію распредѣленія святынь на Красной площади и соблюденіемъ должнаго порядка во время молебствія возлагается на избранныхъ на благочинническихъ собраніяхъ выборщиковъ членовъ Помѣстнаго Собора.
 13. Хоругви и иконы, принесенныя изъ монастырскихъ и приходскихъ храмовъ, стоятъ на своихъ мѣстахъ во все время молебствія и только по уходѣ кремлевскаго крестнаго хода въ Никольскія ворота всѣ крестные ходы изъ монастырскихъ и приходскихъ храмовъ, въ сопровожденіи своего духовенства, возвращаются по тѣмъ же улицамъ, въ томъ же порядкѣ и расходятся въ тѣхъ же пунктахъ, гдѣ составлялись.
 14. Въ теченіе всего перваго дня открытія Собора, именно — 15-го августа, производится цѣлодневный звонъ во всѣхъ храмахъ г. Москвы, за исключеніемъ промежутка времени отъ 12 час. до 1 часу дня, когда совершается торжественное молебствіе на Красной площади.